Boodschappen:  2000    2001    2002     2003     2004     2005

Download Boodschappen

Boodschappen 2004

5 januari 2004

De Moeder Gods verscheen als de Smetteloze op een wolk in licht. Haar Hart opende zich en allen werden ondergedompeld in de stralen die uit haar Hart kwamen. Ze werd begeleid door de H.Johannes, evangelist, die links iets beneden haar stond. Ze sprak:

„Bid, offer, vergeet niet dat de liefde het hoogste gebod is. Ga de weg van de liefde en de barmhartigheid. Dit is de weg van mijn Zoon Jezus. Welk een vreugde verschaffen mij de dragers van het schapulier!“

 

2 februari 2004

Op 2 februari 2004 verscheen de Moeder Gods als de Smetteloze tijdens het rozenkransgebed in de kerk van Sievernich. Uit het heldere ovale licht trad ze naar voren en zegende alle mensen. Op haar gewaad waren louter en alleen kleine, doorzichtige druppels. Ze sprak: „Mijn kind, gij ziet de tranen, die ik voor mijn priesters ween!“

(Ze weende met gebogen hoofd.)

Ze sprak verder: „Ik vraag jullie te bidden voor de priesters opdat zij bekleed worden met de deugden van de hemel. Mijn Zoon Jezus wenst dat zij Hem volledig navolgen.“ Een in het zwart geklede priester knielde en bad voor de Moeder Gods. De Smetteloze zweefde ietwat verder voor hem op een wolk. Het was de vroegere priester van Sievernich: pastoor Alexander Alef. Uit het Hart van de Moeder Gods kwamen stralen naar beneden over de mensen.

Priester Alef sprak: „Ik heb een getuigenis afgelegd voor God en de mensen. Zoals ik getuige werd, zou ik alle priesters willen bemoedigen, getuigen van de hemel te worden. Ik bemoedig jullie, alle priesters en religieuzen, het geloof te beleven.“

De Moeder Gods glimlachte naar pastoor Alef en dan schonk ze ons haar glimlach.

 

16 februari 2004

Op maandag 16 februari 2004 tijdens het rozenkransgebed, nam ik een zacht voorbijtrekkend sissend geluid waar met een zachte aangename wind aan mijn linker zijde. Wij baden net het tientje ‘De nederdaling van de H.Geest’ toen links naast het altaar een klein helder licht, een ster, verscheen. Toen stond er een wondermooie, slanke grote engel in een wit gewaad met een hemelsblauwe sjerp om zijn heupen naast de ster. De ster bevond zich gezien van bij mij, links naast de engel, iets boven zijn hoofd. De sjerp hing links naar beneden, beide delen waren met goud geborduurd en de uiteinden van de sjaal hadden franjes uit gedraaid goud (persoonlijke opmerking: ik kan het anders niet verklaren). Op het bovenste gedeelte van de sjerp stond een  gouden kruis geborduurd, daaronder een gouden krans met twaalf sterren, waar in het midden een letter ‘M’ stond. Het onderste gedeelte van de hemelsblauwe sjerp toonde een in goud geborduurde pauselijke tiara. De engel had donkerblond, kort, iets gegolfd haar dat helemaal uit zijn gezicht naar achteren viel. Zijn gezicht was jong een smal, de ogen blauw. Zijn handen waren gevouwen tot gebed. Hij sprak:

“De opdracht van onze Koningin is volbracht.”

Hij opende zijn gevouwen handen voor de helft naar ons en in zijn handen verscheen een gouden kruis met een lichaam van Jezus uit helder licht, dat naar ons straalde. Iets later knielde hij voor het altaar en bad met ons verder de rozenkrans.

 

1 maart 2004

Ik kreeg het zeer warm en er verscheen een ovaal licht links van het altaar (gezien van bij mij). De Moeder Gods verscheen uit dit licht als de Smetteloze, in wit gekleed met een gouden kroon. Ze hield de handen gevouwen tot gebed. In haar handen hield ze een witte rozenkrans, die bestond uit witte rozen en het schapulier van de berg Karmel. Ze glimlachte, zweefde op een wolk dichter tot bij ons en sprak:

(Er volgde een persoonlijke mededeling)

“Wees barmhartig, zoals mijn Zoon deemoedig en barmhartig van Hart is. Zo zal alles wat zich tegenover jullie verzet, voorbijgaan als een zachte wind.” Ik mocht de Moeder Gods de vraag stellen wie die engel was, die mij op maandag 16 februari 2004, is verschenen  in de kerk van Sievernich. Ze antwoordde: “De engel van de verkondiging.”

Ze stelde mij de vraag: “Wil je Jezus trouw blijven? Wil je deemoedig en eenvoudig blijven?” Ik zei van ja en herhaalde het zoals ze het wenste. Ik wou Jezus trouw blijven, deemoedig en eenvoudig zijn. Ze boog zich naar mij en ik mocht haar schapulier kussen. Toen zweefde ze boven mijn hoofd en het regende bloesemblaadjes op allen.

Het waren rozenblaadjes, die iets gebogen waren, van binnen wit en van buiten blauw. Vooraleer ze ons raakten, losten ze zich op.

 

3 mei 2004

De Moeder Gods trad uit het ovale licht naar voor. Ze was helemaal gekleed in het wit en verscheen als de Smetteloze. Op haar hoofd droeg ze een rozenkrans die uit witte rozen bestond. Ik sprak: “Ik groet U H.Maagd Maria!” Ze glimlachte en zweefde op de wolk dichter naar ons. Ze sprak: “Lieve kinderen, ik ben vandaag gekomen om jullie lijden te verzachten. Lieve kinderen, denk eraan dat het hart van de Kerk het altaar is. Bid en offer voor mijn priesterzonen. Jullie zullen mijn woorden, die de woorden zijn van mijn geliefde Zoon, nog niet verstaan.” Nu opende ze haar lange witte mantel helemaal en wij allen waren daarin geborgen. Ze sprak: Ik dompel jullie onder in mijn smetteloos Hart.”

(Er volgde een persoonlijke mededeling)

De H.Maagd zweefde eerst naar de mensen in de koorruimte en tekende op ieder voorhoofd een kruisteken. Toen zweefde ze binnen naar de mensen in de kerk en gaf daar ieder mens een kruisteken op het voorhoofd. Ze zegende ons allen nog eenmaal en verdween. Zuster Faustina knielde biddend voor het altaar.

 

7 juni 2004

Ik zag het heldere ovale licht van de Moeder Gods, links gezien van bij mij, naast het altaar. De Moeder Gods trad uit dit licht als de Smetteloze. Ze was helemaal gekleed in het wit en hield in haar handen het schapulier van de berg Karmel en een rozenkrans bestaande uit witte rozen. Ze zegende ons en sprak:

“Lieve kinderen, bid, bid, bid! Jullie smeekbeden neem ik graag in ontvangst en leg ze in het Heiligste Hart van mijn geliefde Zoon Jezus Christus. Alle naties roep ik tot mij!

Blijf in de strijd mijn Zoon trouw, blijf Hem trouw, kinderen, er zal jullie niets gebeuren.”

Ze zweefde in de middengang van de kerk naar beneden, bleef staan voor een persoon en zegende ons opnieuw. Deze ziel werd vrij. De H.Maagd zei: “Ik ben de Overwinnares in alle veldslagen. Daarna zweefde ze over de mensen, zegende hen allen en zweefde terug naar mij. Alle smeekbeden, die ik tevoren van de mensen had ontvangen, mocht ik haar overhandigen. Op mijn vraag, haar kleed te mogen aanraken met een paar rozenkransen, gaf ze mij de toelating haar voeten aan te raken met deze rozenkransen. Zij zegende ons nogmaals en verdween.

 

5 juli 2004 – Düren

Ik kreeg het eerst zeer warm, daarna zag ik het ovale licht van de Moeder Gods, gezien van bij mij, links naast het altaar. Ze trad uit dit licht als de Smetteloze, helemaal gekleed in het wit met een witte rozenkrans, die bestond uit witte rozen en een gouden kruis. De H.Maagd zegende ons allen in de Naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest. (Er volgde een persoonlijke mededeling)

Ze sprak tot ons: “Lieve kinderen, bemint elkaar, wees nederig en barmhartig! Ik ben naar jullie gekomen om het bisdom te heiligen dat aan mij is toegewijd. Vervul de wens van mijn Zoon Jezus en ook mijn wens, dat mijn Zoon dikwijls in deze kerk aanbeden wordt. Zo mag ik jullie de genaden van mijn geliefde Zoon schenken. De geestelijke vruchten zullen zich vanuit dit oord verspreiden, wanneer mijn wensen vervuld worden.

De Smetteloze opende haar mantel, hij werd steeds groter en alle mensen, zowel binnen en buiten, waren geborgen onder deze mantel. Allen werden omgeven door een wonderbaar, helder licht.

 

17 juli 2004 – Gürzenich – Feest van de nederigheid van Maria

Dit gebed heb ik met de hulp van de H.Teresia van Avila opgeschreven.

Ze bad het mij voor.

Jezus, verborgen in het tabernakel.

“Mijn Heer en mijn God, O, mijn Jezus,
U zij voor altijd lofprijzing en dank,
Jezus, in de Vader almachtig,
U, Enige, Eeuwige,
voor mij verborgen in het tabernakel.

Hoeveel moed is er nodig, Heer,
hoeveel deemoed,
dat U, de Allerhoogste,
voor ons mensen zo klein wordt,
U te leggen in de handen van Uw priesters,
en zo wordt tot geschenk voor ons allen.

Jezus, verborgen in het tabernakel, overwint U
Dat wat ons ontbreekt om nader bij U te zijn.

In alle nood, in alle vreugde zou ik bij U
willen blijven en stil worden,
opdat ik mij kan schenken aan U.

Uw Hart moet in mijn hart kloppen,
Uw Liefde wil ik voelen
en, wat eigen is aan mij,
moet helemaal in U verbranden.

De gloed van Uw Liefde geeft mij de kracht,
om in alle dagen Uw weg te zien.

Geef mij toch Uw heiligste Moeder aan mijn zijde,
Jezus, opdat ik de kracht vind,
Uw weg te gaan,
niet blikken naar links of rechts,
of luisteren naar meningen.

Jezus, alleen U wil ik zien.

Mij ontbreekt alles, wat in U is,
vergeef mij, Heer, dat ik zo onvolmaakt ben,
toon mij, wat mij ontbreekt,
wees voor mij een barmhartige leraar
en leid U mij weg uit de zonde.

Ik ben niets,
doch met U, in Uw Liefde geborgen,
vermag ik alles te doen.

Raak mij aan,
toon mij, wat ik voor U, Jezus, kan doen,
O, Jezus, ik nodig U uit.

Kom, o, kom naar mij,
in mijn onwaardig hart.

Vind daarin Uw plaats
en geef, dat ik U helemaal kan dienen.

U kunt mij in Uw Liefde veranderen –
Doe het!

Jezus, verborgen in het tabernakel,
U, kostbare Schat,
door de Vader aan ons mensen geschonken,
heilig hen, door wiens handen U ons geschonken wordt,
Uw priesters!

Schenk hen moed en deemoed,
U te zien.

Toon hen de machtige, goddelijke kracht van de
Gedaanteverandering,
die Liefde, waarin U hen laat delen.

Raak hen en raak jonge mensen aan,
om de weg van Uw navolging te gaan.

Roep hen, Heer Jezus, verborgen in het tabernakel,
roep hen voor U en voor ons,
opdat wij niet alleen zijn.

Amen.

 

2 augustus 2004

Wat kenmerkt een goede christen?

De H.Teresia van Avila stelde mij de vraag: “Wat kenmerkt een goede christen?”

Ik overlegde heen en weer, maar mijn antwoorden leken mij allen onvoldoende te zijn. Na een tijdje van stilte antwoordde ze mij vrolijk: “Een goede christen is barmhartig. Hij laat de gerechtigheid over aan de hemelse Vader.”

 

20 augustus 2004

Waar is God te vinden?

Ik hoorde de stem van de H.Teresia van Avila, ze gaf mij de volgende opdracht: “Zoek God en zeg mij, waar gij Hem vindt!”

Ik antwoordde: “Ik vind Hem in de Eucharistie, in het tabernakel, in de sacramenten die de Kerk geeft en ik vind Hem in de priesters.”

Na een tijd van stilte antwoordde ze mij: “Mijn kind, God ontmoet je dagelijks meermaals in je naaste. De hemelse Vader schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Daarom is het belangrijk dat je je heiligt in het dagelijkse leven. Dat is de wil van Onze Heer.

 

23 augustus 2004

Het Onze Vader

Ik hoorde de stem van de H.Teresia van Avila: “Geduld is de wieg van de heiligen!”

Later na het rozenkransgebed in de kerk van Sievernich, knielde de H.Teresia van Avila voor het tabernakel. Ze sprak tegen mij: “Mijn kind, bid met mij!” Ze begon het Onze

Vader te bidden:

“Onze Vader die in de hemel…”

Ik bad het Onze Vader alleen verder en eindigde met de bijkomende zin “want van U is de Kracht en de Heerlijkheid…” erbij uit mezelf omdat ik het Onze Vader zo kende vanuit de H.Mis. De H.Teresia gaf mij bij iedere zin uit het Onze Vader de volgende onderrichting. (Ik kon jammer genoeg niets schriftelijk noteren omdat ik geen pen en papier bij mij had. Eens thuis kon ik alles opschrijven en hoopte niets vergeten of veranderd te hebben.)

Onze Vader die in de hemel zijt…

“Denk eraan dat u een Vader in de hemel hebt, die Almachtig is en voor u zorgt. Hij, die alles is, zorgt voor u, want u bent zijn kind. Roep de Vader en spreek met de Eeuwige. God, onze Vader, bemint u, u bent zijn schepsel. Heel de schepping ligt in zijn hand.”

Geheiligd zij Uw Naam…

“Loof, prijs, heilig de Naam van Onze Vader in de hemel. Zijn ogen zullen op je rusten en de H.Geest zal je sterken en leiden. God heeft u voor zich geschapen opdat u in Hem de vervulling vindt. Spreekt het kind in liefde en met eerbied met zijn vader, dan zal het nog meer liefde geschonken worden .

Uw Rijk kome…

Verlang naar het Rijk van de hemelse Vader. Geef het vergankelijke de plaats van het noodzakelijke. Open echter voor het Rijk van de Vader uw hart helemaal en eerbiedig het eeuwig koninkrijk.”

Uw wil geschiede…

“Niet mijn wil, Vader, Uw wil geschiede! Vader, ik leg mij in Uw handen. In Uw handen ben ik geborgen wanneer ik mij helemaal aan U schenk. Wat U wilt, is alleen de liefde en alleen wanneer ik mij helemaal aan U overgeef, kunt U Uw wil aan mij voltrekken.

Zo kan ik U dienen. Mijn wil is zwak en ik ben ellendig. Ben ik niet zonder U helemaal gevangen in de zonde? Daarom zeg ik verheugd: niet mijn, Uw wil geschiede!”

op aarde zoals in de hemel…

“Hemel en aarde? Zijn het dan niet twee verschillende werelden, het eeuwige en het vergankelijke? Bedenk: God, Onze Vader, regeert in de hemel zoals op de aarde. Alles is uit Hem voortgekomen, alles is in Hem, alles zal weerkeren naar Hem. Zoek Hem met uw hart. In uw hart zullen hemel en aarde elkaar raken.”

Geef ons heden ons dagelijks brood…

“De Vader zorgt voor zijn kinderen. Bid en werk, vergeet echter uw naaste niet!”

en vergeef ons onze schulden…

“God, Onze Vader, is barmhartig wanneer wij Hem vol berouw om vergeving vragen. De vergeving is onze bevrijding, ons heil. Zoek dikwijls daarnaar en u zult het oordeel niet naar u trekken.”

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren…

“Zoals de Vader u zijn barmhartigheid betoont, zo weiger ze ook niet aan uw naaste. Bind hem niet door de schuld aan u. Vergeef, bevrijd u en hem. Door de beleefde liefde legt u uzelf en uw schuldenaar in de hand Gods.””

en leid ons niet in bekoring…

“God, de Liefde, bekoort niet. God, Onze Vader, laat beproevingen toe. In dit toelaten van beproevingen moet u groeien en erkennen, hoe groot Hij is en nietig u bent. Deze louteringen dienen u tot uw heil. Aanvaard ze geduldig!”

maar verlos ons van de kwade.

“Vermijd het kwade en laat u niet in met de duisternis. Hebt u kwaad gedaan, zo zoek de vergeving bij God. Zo wordt u verlost van de kwade.

Want van U is het Koninkrijk…

“Er bestaat slechts één koninklijk, eeuwig Rijk, dat van de hemelse Vader.”

en de Kracht…

“Wat vermag ik uit Gods kracht te doen? Alles. De Vader, de Zoon en de H.Geest zijn mijn sterkte.”

en de Heerlijkheid…

“God, wie kan Uw Heerlijkheid meten, wie van ons kan ze verdragen? Er bestaat niemand, die ze gerecht in woord en beeld zou kunnen vatten.”

in eeuwigheid. Amen.

“Eeuwig bent U alleen, mijn Heer en mijn God!”

 

6 september 2004 ca 17.25 uur

De Moeder Gods verscheen als de Smetteloze uit een helder, ovaal licht (links gezien van bij mij, naast het altaar). Ze was helemaal in het wit gekleed en droeg een gouden kroon op haar hoofd. In haar handen hield ze een rozenkrans, die bestond uit rode rozen. Ze stond op de aardbol met haar blote voeten. Ze zweefde dichter naar mij en sprak:

“Lieve kinderen: bid, bid, bid! Bid en doe het goede! Want welk nut heeft het woord zonder daden. Bid voor jullie families en vooral voor hen, die jullie ‘kwaadaardig’ noemen. Des te meer hebben zij nood aan jullie gebed! Denk eraan dat vele dingen moeten gebeuren en dat jullie gebed belangrijk is. Ik ben vandaag gekomen om de genaden van mijn Zoon Jezus uit te delen.” De H.Maagd opent haar Hart en vanuit haar Hart daalden stralen neer over ons. Ze sprak:

“Iemand van jullie is nog niet gedoopt in de Naam van mijn Zoon Jezus. Ik zeg u: open voor mijn Zoon de deur. Ik kom naar jullie om jullie de vrede van mijn geliefde Zoon te schenken. Ik verlang van jullie, dat jullie deze vrede aan jullie naaste schenken.”

 

11 september 2004

Over het omgaan met het kruis

Ik voelde in mijn hart een wonderbaar gevoel, zo alsof mijn hart heel wijd werd. Toen zag ik voor een ogenblik de H.Teresia van Avila iets van mij verwijderd. Ze stond biddend op een veld vol met witte rozen. Ze zegende mij en sprak:

“Zeg aan alle mensen die lijden, dat ze hun kruis toch in liefde tot de Heer, de Allerhoogste, op zich nemen. Offer het Hem op, dan zal het voor u een genade worden. Alleen al de liefde van de Heer verandert het kruis, het lijden in vreugde. De door de Heer beminden dragen een kruis, maar zeg hen dat ze het niet alleen dragen, ze dragen het met Hem en Hij met hen, voor zover zij hun hart voor Hem, de Liefde, openen. Hij, de Liefde zelf, verandert het kruis. Hij kan dit doen. Hoe? Nu, dit is in Hem zelf van in het begin, zoals het was in de Vader,  is en zal zijn in de eeuwigheid. De veelgeliefden legt de Heer het kruis op de schouder, zoals Hijzelf, de Allerhoogste, het droeg. Denk eraan, dat jullie kruis licht is en jullie geluk kan worden voor de eeuwigheid, wanneer het door jullie in liefde tot de Heer wordt gedragen. Wie van jullie is bereid zijn kruis te dragen?”

Ik was sprakeloos, want vrijwillig, zo dacht ik, was wel geen mens bereid die ik kende en dit zei ik ook aan haar. Ze antwoordde na enkele minuten stilte:

“Mijn kind, diegene, die de Vader, de Zoon en de H.Geest liefheeft, die is bereid zijn kruis op zich te nemen. Zijn jullie beladen en vol leed, zo kijk naar de Gekruisigde en overweeg hoe zeer de Heer jullie bemint. Neem de tijd, want alleen zo kunnen jullie met Jezus jullie kruis dragen. Het geheim ligt dus daarin, zich helemaal te schenken aan de Heer, Hem te vertrouwen en Hem te laten werken. Liefde en kruis horen tezamen. Het kruis is de vreugde voor de eeuwigheid!”

 

17 september 2004

over de zelfvoldaanheid

Ik hoor de stem van de H.Teresia van Avila. Ze begroet mij en spreekt:

“De zelfvoldaanheid is een grote valstrik van de tegenstander. Vrees niets meer dan uw eigen ik en te menen, een goede christen te zijn. Wanneer u denkt, u zijt goed, wees dan maar zeker dat u het niet zijt. God is niet verheugd wanneer Hij u zo ziet. Betracht u niet met uw eigen ogen, maar beschouw u met de ogen van de Heer. Zijn ogen kijken barmhartig en genezend. Zoals Hij u in zijn liefde en barmhartigheid ziet, u zou verbaasd staan wat u allemaal ontbreekt! Goed is alleen de mens die zich klein acht, want hij ziet zichzelf met de ogen van de Heer. Daarom, wees waakzaam, wees aangenaam aan de Heer en bekijk uzelf met zijn ogen.

Hoe u dit zal lukken, mijn vriendin, zal ik u zeggen: bid en smeek God om met zijn ogen te mogen zien. Deze smeekbede moet volledig uit uw hart komen. Vrees niet om met de ogen van de Heer te zien. Zo kent ge uzelf en zijt ge met uw naaste en zijn fouten barmhartiger. Daardoor leert u welk groot tekort aan liefde de zelfvoldaanheid heeft en hoe de tegenstander hierover verheugd is. Is het voor ons niet een zaak, de Heer, onze Heiland aangenaam te zijn? Begin nu uw weg te gaan, iedere dag opnieuw en begin iedere dag met de Heer te beminnen, Hem te danken en te loven.

 

23 september 2004

Over de juiste omgang met de zondaar

Ik hoorde de stem van de H.Teresia van Avila. Ze groette mij en zei dat ze me iets wou zeggen over onze juiste omgang met de zondaar.

“Zie, mijn vriendin, God laat de zondaar niet in zijn zonde als gevangene. Als het de vrije wil van de zondaar is, de weg naar God, de Heer, te vinden en Hem te zoeken, dan zal hij ook met veel zonden beladen zich op deze weg begeven. De stenige en enge weg leidt hem naar zijn ziel, die te vergelijken is met een burcht.

Verlang niet wat God niet verlangt. De Heer is barmhartig, goed en geduldig. Kamer per kamer verkent de zondaar en zal volgens zijn inzicht zich terugvinden in de Heer. Veel mensen betreden een kamer, herkennen ze en vinden gemakkelijk de weg naar de volgende kamer, totdat ze de burcht helemaal verkend hebben. Weer andere mensen, beladen met zonden, verkennen een kamer en blijven daarin, tot hun kennis of inzicht ze na een lange tijd verder brengt. Anderen komen binnen in de eerste kamer, gaan naar de tweede kamer, gaan echter terug naar de eerste en vinden daar, wat ze niet gevonden hebben volgens hun kennis.

Het inzicht waarvan ik spreek, is altijd het herkennen in de Eeuwige, de Almachtige, het zich weervinden in de Heer, zoals het de wil Gods is, dat Hij zich terug in ons vindt.

U zult de zondaar niet door dwang, dreiging of bestorming op de weg brengen naar Hem. Alleen wanneer u in Hem leeft en Hij in u en u deze liefde beleeft, zult u de zondaar op de weg naar de Almachtige Liefde kunnen brengen. Hij, de Heer, bemint de zondaar, de zonde echter veracht Hij.

Werp niet met stenen naar de zondaar, die reeds zwaar belast is. Toon en open hem de weg naar de Allerhoogste. Leg zacht om de schouders van de zondaar de lichte mantel van de waarheid en de liefde. Deze mantel wordt zijn gewaad op de weg naar God. Overweeg dit, mijn vriendin.”

 

29 september 2004

Ik hoorde de stem van de H.Teresia van Avila:

“Zie, dat u uw naaste op aarde niet tot kruis wordt. Help hem om zijn kruis te dragen!”

 

4 oktober 2004 17.21 uur – 17.32 uur

De Moeder Gods verscheen als de Smetteloze, helemaal in het wit gekleed. In haar handen droeg ze een rozenkrans uit witte rozen. De H.Maagd stond op een wolk. Links voor haar knielde de H.Teresia van Avila. De Smetteloze sprak tot ons:

“Lieve kinderen, ga in de stilte. Mijn Goddelijke Zoon Jezus wenst dat jullie luisterend worden, dat jullie luisteren naar Zijn woord. Hoe zeer bemint Hij jullie en zo is Zijn meest verlangende wens, dat jullie gehoorzamen aan Zijn Kerk. Teresia is een parel uit Zijn hand. Wat ze jullie schenkt, stamt alleen uit Zijn hand. Wees gehoorzaam, dan worden jullie ook parels uit Zijn hand. Ga in de stilte! Ik wil jullie onder mijn beschermende mantel nemen.”

Ze zweefde hoog in de lucht, naderde mij en spreidde haar mantel over ons uit, die reikte tot aan de kerkmuren. Wij werden allen daarin geborgen.

 

11 oktober 2004

Na de rozenkrans in de kerk van Sievernich bad ik in stilte voor het tabernakel. Plotseling leek het alsof er in het tabernakel een grote zon straalde. Vanuit het tabernakel verscheen het Heilig Aanschijn van Onze Heer Jezus Christus, gelijkend op de Lijkwade van Turijn. Het gelaat van Onze Heer was levendig te zien op het tabernakel en keek naar ons allen. Rondom Zijn gelaat was een gouden zon. De grootte van Zijn Aanschijn kwam overeen met de binnenste, rechthoekige vorm van het tabernakel. Hij sprak:

“Ik ben de Heer, uw God. Ik wil alles wegnemen, wat u hindert om tot Mij te komen. Ik wil, dat u met lege handen voor Mij staat, want Ik wil ze met Mijn liefde vullen. Schenk Mijn liefde, schenk Mijn liefde hartstochtelijk en verkwistend weg.”

Het Goddelijk Aanschijn werd een hostie, die langzaam weer verdween in het tabernakel. Enkele personen bemerkten samen met mij, een sterke hitte.

 

15 oktober 2004 - Feestdag van de H.Teresia van Avila

Ik hoorde de stem van de H.Teresia:

"Begeef u op de weg en zoek God, de Heer, zijn Majesteit. Kijk verbaasd naar zijn grote wonderen, prijs Hem voor Zijn genaden want Hij schenkt de mensen zo overvloedig genaden dat Hij zich dagelijks wegschenkt in het H.Misoffer. Vind Hem in u want Hij wil in u wonen, u veranderen tot zijn levend tabernakel. U mag zijn levende tempel zijn. Zoals Hij u wil veranderen, bezie ook uw naaste. Uw naaste moet door u, zijn tabernakel, vinden naar de Heer. Moge het licht van de Heer in u schitteren, zodat uw naast het herkent en eveneens ontvlamd wordt voor de Heer. De Heer wenst dat u Hem in u laat wonen, Hem vindt in uw naaste en Hem ziet in de hele schepping. Plaats niet de schepping, de naaste en uzelf niet boven Hem, want Hij is de Heer en alles komt uit Hem in de Vader.

 

20 oktober 2004

Ik hoorde 's avonds de stem van de H.Teresia van Avila. Ze stelde mij de vraag:

"Mijn vriendin, onze Koningin, de Middelares van alle genaden, verscheen toch verschillende malen aan u. Nu stel ik in haar plaats aan u de vraag, wat zij in u bewerkt heeft?

Ik antwoordde: H.Teresia, ik kan niet zo goed antwoorden dan u, maar ik wil zo goed als ik kan het proberen. De verschijningen van de Moeder Gods, de Smetteloze, wekten in mij een grote liefde op tot haar Zoon Jezus. Niet alleen dat… ik besefte, hoe Jezus leeft in zijn Kerk en de liefde tot Jezus is tegelijkertijd de liefde tot zijn Kerk.

De Moeder Gods toonde mij hoe Jezus door de sacramenten zijn Kerk bedeelt, want Hij is zelf aanwezig in de sacramenten. De Smetteloze zei tegen mij dat de priesters ondanks de vele schandalen, bemind worden door Jezus en door haar. De priester is de opvolger van Jezus. De verschijningen van de Moeder Gods bewerkten bij mij het volgende: de liefde tot Jezus en zijn Kerk en de daarmee verbonden gehoorzaamheid tegenover zijn Kerk.

Teresia antwoordde mij: "Dat is het wat de Heer van u wenst."

Ik zei toen: Lieve Teresia, u hebt de spiegel voorgehouden aan mijn ziel en mij onderricht. Dank u! Ik span mij nu in om de naaste te zien met de ogen van de Heer.

Teresia sprak nadien tot mij: "Daarom ben ik bij u, omdat het de Heer wenst en het noodzakelijk is. Span u alleen in, mijn vriendin!"

 

21 oktober 2004

Teresia bad met mij en schonk mij het volgende onderricht:

"De rusteloos zoekende spreekt: Heer, ik wou U vinden en mij verbazen in Uw grote wonderen en rende van oord naar oord op de wereld, daar, waar U geleefd hebt, daar waar U en Uw hemelse Moeder tekens hebben gegeven. Ik bekeek alles verbaasd en was geraakt tot in het diepste van mijn ziel. Verliet ik deze oorden, was ik onrustig, want het was alsof U mij niet meer nabij was. Ik riep op U, Heer. In mijn nood, wou ik toch dichtbij U zijn. Ik haastte mij reeds vele malen van oord naar oord en was nochtans rusteloos en vond U niet bij mij.

Toen ik bad voor het tabernakel, Heer, kwam U naar mij, U barmhartige leraar. In Uw hand droeg U een gouden sleutel. U sprak tot mij:

"Ik wil u openen voor Mij" … en zo opende u mij voor U. Geraakt door Uw liefde, Heer, voelde ik U in mij. Nu sprak U tot mij: 'Ik wil u Mijn sleutel in uw hand geven. Zoals Ik u voor Mij geopend heb en u Mijn levend tabernakel zijt geworden, zo open ook uw naaste met deze sleutel voor Mij. Want wanneer u met Mijn ogen kijkt, zult u erkennen, dat Ik ook in uw naaste wil wonen omdat Ik hem onvoorwaardelijk bemin.'

 

8 november 2004

verschijning

Links van mij hoorde ik een zacht geruis, iets tussen sissen en zoemen. Een kleine achthoekige ster uit helder licht vloog voorbij mij en gezien van mij uit, bleef ze aan de linkerkant van het altaar hoog in de lucht staan. Onder de ster verscheen een wit helder licht. In dit licht herkende ik de aartsengel Gabriël. Hij was gekleed in een wit gewaad en droeg een blauwe met goud bestikte sjerp als gordel. Op de sjerp was in een gouden kleur het pauselijk wapenschild en de letter 'M' als voet van een kruis, omgeven door twaalf sterren. Hij sprak: "Onze hemelse Koningin zal voor jullie bidden!"

Aanbidding

Tijdens de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars, was ik verzonken in gebed, toen plotseling verschillende mensen uit de kerkbanken riepen: 'De heilige Hostie… het Kindje Jezus! …' Opmerkzaam gemaakt door de mensen, zag ik nu voor de heilige Hostie het Kindje Jezus, helemaal omhuld door wit licht met zwart haar. Zijn rechter hand hield het Kindje omhoog om te zegenen. Toen de priester, Eerwaarde Bündgens, de Hostie iets rechter zette in de monstrans, bewoog de Hostie, maar het Kindje Jezus bleef onveranderd in zijn positie. Het kindje Jezus was voor veel mensen minstens 15 minuten zichtbaar. Toen de priester de Hostie verwijderde uit de monstrans, verdween ook het Kindje Jezus. Later herkende ik op een foto dat het hier het Kindje Jezus van Praag was, dat reeds eerder op 15 oktober 2001 in Sievernich was verschenen.

 

6 december 2004

De Smetteloze verscheen helemaal in het wit gekleed met een gouden kroon en een witte rozenkrans in haar rechterhand. Op haar linker arm droeg ze het kindje Jezus. Jezus verscheen als een kind van anderhalf jaar en droeg een los stralend wit gewaad en een gouden koningskroon op het hoofd. De Moeder Gods stond met het kindje Jezus op een aardbol. In zijn rechter hand hield de kleine Jezus een grote, gouden scepter, in zijn linker hand het bruine schapulier van de berg Karmel. Uit het hart van het goddelijk Kind kwamen gouden stralen over ons neer. Beiden verschenen links van het altaar gezien, echter iets meer in de nabijheid van het altaar en zweefden naar ons toe.

Jezus sprak: "Mijn zegen en Mijn vrede schenk Ik jullie!"

Zijn stem klonk iets kinderlijk, duidelijk liefdevol en wijs tegelijk. Hij keek naar mij en vroeg: "Wat verlangt u van Mij?"

Ik antwoordde: "Jezus, U vraagt wat ik verlang? Ik heb gebeden voor het geestelijk centrum in Sievernich, welke Uw wens is en dat van Uw Moeder. Ik weet echter niet waar het moet zijn en eigenlijk ben ik zeer radeloos in deze aangelegenheid.

Ik vraag U, Jezus, help mij met Uw Allerheiligste Moeder!"

Jezus antwoordde: "Leg alles in de hand van uw geestelijke leider!"

Aansluitend heb ik de Heer en zijn Moeder alle aanwezigen, zieken en noodlijdenden aanbevolen. De rozenkransen en de intenties mocht ik aanreiken aan het kindje Jezus, hierbij kwam een gouden licht uit zijn hart over de brieven, rozenkransen en ons neer.

De Moeder Gods sprak: "Lieve kinderen, dit is mijn geliefde Zoon! Worden ook jullie  een kind uit zijn hand. Zie, wanneer ik kijk naar mijn land, zie ik, hoeveel tranen mijn kinderen wenen. Kom naar mijn Zoon Jezus! Hij verandert jullie tranen. Hij verandert ze in zijn liefde. Eerbiedigen ook jullie mijn kinderen, acht ieder kind apart. Ieder kind is een geschenk van de hemelse Vader. Begrijp dit en handel ernaar. Acht mijn kleinen.

In ieder kind ontmoeten jullie mijn goddelijke Zoon Jezus."

Nu bad de Moeder Gods voor: "Glorie zij de Vader, de Zoon en de H.Geest…"

Ik antwoordde: "…zoals het was in het begin, nu en altijd en in alle eeuwen der eeuwen. Amen."

 

8 december 2004

Ik hoorde de stem van de H.Teresia van Avila. Ze bad met mij en sprak:

"O, Jezus, goddelijk Kind en verheven Majesteit tegelijk,
wie van de mensen kan U bevatten,
wie kan Uw liefde voor ons armzaligen begrijpen?

De wijzen noemen Uw liefde dwaas,
maar U kijkt naar hen en bemint slechts.
De kleinen aanvaarden Uw liefde dankbaar.
De ogen der wereld storen hen niet,
wanneer U alleen, bij hen zijt en hen bemint.

Toon U aan ons, Heer Jezus,
U, de Zoon van God!
Vergeet ons niet, ontferm U over ons!

Uw liefde is dwaas voor de wijzen,
omdat U Uzelf helemaal wegschenkt door de handen van de priester.
Wie heeft Uw liefde verdiend, Heer,
wie kan dit van zichzelf zeggen?

O, goddelijk Kind,
in alle lieflijkheid komt U naar ons.
U geeft ons geschenken,
de wijzen en de kleinen.
Voor ons wordt U klein,
opdat wij U kunnen vatten.

Uw scepter is de liefde,
de barmhartigheid is de wereld in Uw hand,
Uw verheven kleed is de trouwheid
en Uw koningskroon, o, hemels Kind,
is de Almacht van de Vader,
de Ene, die Drie in zich herbergt.

Uw groet is de vrede,
Uw kinderlijke woorden onze zegen.

O, goddelijk Kind,
wie U ziet,
zal erkennen, dat U het bent, O, Jezus,
die de Kerk regeert en leidt door alle tijden.

Want wat dwaas is, is billijk in zijn Majesteit,
opdat aan de kleinen rijkelijk wordt gegeven
en over de machtigen geheerst wordt.

O, hemelse Keizer, schouw op ons!
O, goddelijk Kind, heers over ons!"

 

24 december 2004, Kerstavond

Ik hoor de stem van de H.Teresia van Avila:

"Geniet de zegen van de heilige nacht. Verteer u gans in de liefde van de Heer. Onvatbaar, welke genade ons ten deel viel en altijd weer opnieuw ten deel valt.

Zijn verheven Majesteit verliet de goddelijke troon en koos voor ons de armoede en de kleinheid, ver weg van alle verhevenheid. Waarom heeft hij dat voor ons gedaan? Omdat hij ons bemint, ieder mens… en zo wou Hij ons nabij zijn, zijn goddelijke Majesteit, geboren als mens, een getuigenis van zijn oneindige liefde. Kijk naar het kind in de kribbe, begrijpt u wat het u wil zeggen?"

"Bemin zo,  zoals Ik heb bemind en altijd bemin. Kijk Mij aan, sluit Mij in uw armen.

Zo wil Ik toegang vinden tot uw hart; schenk Mij uw liefde. Uw geloof moet een weerspiegeling van Mijn levende liefde zijn. Ik wil niet dat u naar Mij kijkt, in Mij verliefd bent en Mij roept: Heer, Heer! Ik wil door u helemaal bemind worden. Bemin Mij!

Uw liefde moet levend en hartstochtelijk zijn.  Mogen uw woorden en daden één enkele uitdrukking zijn van Mijn liefde. Moge uw geloof Mijn levendige liefde zijn. In het lijden brandt Mijn liefde als vuur. Verteer u voor Mij, Ik wil één zijn met u!"

"Zo sprak het goddelijk Kind Jezus tot mij in de heilige nacht, zo spreekt het tot u en tot ieder mens. Zo roept de goddelijke Koning op een heel bijzondere wijze zijn priesters en alle gewijden, levende getuigen te zijn van zijn liefde. Mijn vriendin, wanneer Hij u, kleine, nu reeds roept op zo'n verterende wijze, hoe zou Hij dan spreken tegen zijn priesters?"

Aansluitend bad ze met mij het volgende gebed:

Heilige Geest, verheven goddelijke Kracht,
open de poorten van mijn hart voor mijn Heer.

Heilige geest, u de levende kracht van God,
kom naar mij en maak mij levend.

Heilige Geest, beminnende Wijsheid,
leid mij op de weg naar de Heer.

Heilige Geest, verterende liefde van God,
schenk mij een hart, dat meer geeft dan het neemt.

Heilige Geest, goddelijke trouwheid,
blijf bij mij, opdat ik mijn Heer Jezus kan volgen."


  www.maria-die-makellose.de          back top