Boodschappen:  2000    2001    2002     2003     2004     2005

Download Boodschappen

Boodschappen 2000

Gürzenich, 8 juni 2000

Op 8 juni 2000 bad ik thuis voor de afbeelding van de Moeder Gods van Maria Einsiedeln. Toen hoorde ik plotseling tijdens het gebed de stem van de Moeder Gods.

Ze sprak tot mij het volgende: "Lieve kinderen, ik groet en zegen jullie in de naam van mijn geliefde goddelijke Zoon Jezus Christus. Hij is het die jullie liefde, heil en zegen schenkt. Ik kom in Zijn opdracht naar jullie.

Lieve kinderen, verzamel jullie tezamen voor het gebed. Ik heb ieder van jullie geroepen. Roep de naam aan van mijn goddelijke Zoon! Word levende gebedsparels van mijn rozenkrans. Dat is mijn innigste wens. Word mijn rozenkrans. Iedere kleine parel is belangrijk en samen zijn ze verbonden tot een doeltreffend gebed. Ik roep jullie, maar jullie beslissen zelf of jullie mijn oproepen volgen. Deze vrije beslissing wenst mijn Zoon van jullie. Uit liefde moeten jullie voor Hem kiezen. Word mijn levende rozenkrans!"

 

Gürzenich 3 juli 2000

Op 3 juli bad ik weer bij de afbeelding van de Zwarte Madonna van Maria Einsiedeln.

Tijdens het gebed ontving ik weer de  woorden van de Moeder Gods als volgt:

"Neem uw pen en schrijf! Ik groet en zegen jullie, mijn kinderen. In opdracht van mijn goddelijke Zoon kom ik naar jullie. Ik ben Maria, de Smetteloze, Maria, de Moeder Gods.

Zie wat ik voorbereid heb voor jullie. Ga en vervul mijn innigste wens, die ook de wens is van mijn goddelijke Zoon. Dit betekent genade. Genade voor jullie die de wil van God vervullen.  Genade voor de Kerk, het huis van mijn goddelijke Zoon en genade voor de dienaar van mijn goddelijke Zoon, die ik als mijn zoon in het priesterambt heb geroepen en die ik verder blijf roepen. Schep een goddelijke tempel in jullie harten en ontmoet elkaar tot eer van God in het huis van mijn goddelijke Zoon. Ik zal bij jullie zijn en ieder van jullie zal mijn tegenwoordigheid voelen. Het is Gods wil zo. Mijn kinderen, bid, bid, roep mijn goddelijke Zoon!"

 

Gürzenich, 25 juli 2000

Tijdens het gebed op dinsdag, 25 juli 2000, ontving ik rond 20.45 uur weer de woorden van de Moeder Gods onder de beeltenis van de Zwarte Madonna van Einsiedeln.

De Moeder Gods zei tot mij: "Ik groet en zegen jullie, mijn kinderen. Ik ben Maria, de Smetteloze, Maria, de Moeder Gods. In opdracht van mijn lieve goddelijke Zoon kom ik naar jullie. Mijn wil is de wil van mijn lieve Zoon Jezus Christus, Gods Zoon.

Luister mijn kinderen: verlies nu geen aardse tijd meer. Twijfel niet. Voer de wil uit van mijn Zoon, zo zal Hij jullie Zijn heil, de enige ware genade, de heilbrengende en zegen schenkende genade Gods ten deel laten vallen. Mijn kinderen, ik spreek tot jullie als Moeder. Ga in het huis van mijn lieve Zoon en bid daar in deemoed. Ik zal bij jullie zijn. Ik zal jullie laten onderdompelen in mijn Hart, zodat jullie zielen gesterkt en gesierd worden alleen door de liefde Gods. Wees bereid, ik roep jullie! Wees bereid!"

 

Sievernich, 7 augustus 2000

Op maandag 7 augustus 2000 vond in de parochiekerk van Sievernich de eerste gebedsbijeenkomst plaats van de 'blauwe gebedsoase'. Eerst voelde ik een grote hitte. Toen verscheen mij tijdens het gebed de Moeder Gods. Ze verscheen helemaal gekleed in het wit en had midden op haar borst een rood hart omwonden met een doornenkroon. Ze straalde en was zeer vriendelijk. Rechts en links van haar zag ik twee zuilen die uit witte rozen bestonden. Achter haar scheen een helder, ovaal licht. Ze stond eerst (gezien van bij mij) links van het altaar en zweefde nadien nader tot mij.

Ze sprak: "Ik groet en zegen jullie, mijn kinderen. Ik ben Maria, de Smetteloze, Maria, de Moeder Gods. Ik kom in opdracht van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus naar jullie. Voel het, ik ben helemaal bij jullie. Ik verheug mij dat jullie in de blauwe gebedsoase zijn, waar ik helemaal aanwezig ben. Jullie zijn mijn parels van de rozenkrans!  Jullie zijn in deze aardse tijd met maar enigen, maar mijn gezang dringt door in de wereld en weldra reeds, mijn kinderen, zullen jullie menigvuldige rozenkransen zijn! Omdat ik bij jullie ben, stralen jullie dit uit, jullie, de rozen van mijn rozenkrans. Heb erbarmen en bid voor mijn kinderen, vooral voor hen, die de weg naar mijn lieve goddelijke Zoon niet vinden. Wees barmhartig voor hen, zoals mijn Zoon het deed. Mijn komst is alleen gedacht voor de Kerk. Wat ontwricht, ontredderd en verstrooid is, verenig ik in de naam van mijn lieve goddelijke Zoon. Mijn gezang, lieve kinderen, dringt door naar jullie, in jullie zielen. Ik wieg jullie in mijn Onbevlekt Hart. Dompel jullie onder in mijn Hart en wees een afbeelding van mijn Hart. De Moeder gaat de goddelijke Zoon vooraf. In de wereld heerst de grote geloofsafval, maar mijn kinderen, ik roep de mijnen, ik roep jullie dagelijks. Wees waakzaam en bid de parels van genade. Open jullie hart voor mij en mijn Hart zal evenzo open zijn voor jullie."

 

Sievernich, 4 september 2000

Op maandag 4 september 2000 vond in de parochiekerk van Sievernich de tweede ontmoeting plaats van de 'blauwe gebedsoase'. Het werd mij zeer warm en ik had het gevoel alsof ik zweefde. Toen zag ik links van het altaar van de parochiekerk de Moeder Gods staan. Ze droeg een hemelsblauwe mantel, die over het hoofd heen reikte tot aan haar voeten. De mantel was versierd met gouden rozen. Onder haar mantel droeg zij een wit kleed. Haar handen waren gevouwen tot gebed, het hoofd lichtjes gebogen, haar ogen waren gesloten. Aan haar linker voet bevond zich een gouden roos. Ze was omgeven door een gouden, ovaal licht met stralen.

Ze sprak: "Ik groet en zegen jullie, mijn kinderen. Ik ben Maria, de Smetteloze, Maria, de Moeder Gods. Ik ben verheugd over jullie gebed. Bid, mijn parels, verheug het Hart van mijn goddelijke geliefde Zoon Jezus Christus.

Lieve kinderen, ik ben jullie Moeder en ik bemin jullie met mijn Hart. Ik ben bij jullie.

Mijn kinderen, ik roep jullie op tot het gebed, spreek met mijn Zoon en met mij. Bid voor de kinderen want de duisternis is in de wereld. Jullie die de beproevingen en rampen beleven, weet dat mijn tranen die ik vergiet vooral voor Duitsland zijn. Eer ik mijn mariaal rijk volledig en sterk in de liefde gemaakt heb, zal mijn geliefd land veel moeten dulden en doorstaan. Wanneer ik echter kijk naar Duitsland, zie ik dat de harten van de mensen zich hebben afgekeerd van mijn Zoon. Denk niet dat de boodschap van Fatima, die ik gegeven heb aan de kinderen, verouderd, uit de tijd is. Zie toch, het is noodzakelijk dat jullie bidden, dat jullie smeken. Jullie sussen, kalmeren mijn Zoon. Lieve kinderen, zoek mijn Zoon iedere dag. Zie, het is noodwendig!

Mijn stralen, mijn vlammen der liefde giet ik over jullie uit, over jullie en bijzonder over de mij trouw gebleven priesters. Met mijn tranen was ik jullie hart, zo treed door mij gewassen, voor mijn Zoon. Mijn Hart weze dat van jullie en jullie hart het mijne. Mijn kinderen, bid en mijn gezang draagt jullie naar mij, waar jullie ook moge zijn!"

 

2 oktober 2000

Op maandag 2 oktober 2000, feest van de heilige engelbewaarders, vond de derde ontmoeting plaats van de 'blauwe gebedsoase' in de parochiekerk van Sievernich rond 17.30 uur.

Eerst kreeg ik het zeer warm, dan zag ik een witte nevel links van het altaar (gezien van mij). Daar stond plotseling de Moeder Gods in een wit gewaad en een hemelsblauwe mantel, die met gouden sterren versierd was. Deze mantel was in één stuk en reikte vanaf het hoofd tot op de voeten.

Ze sprak: "Ik groet en zegen jullie, mijn kinderen. In de naam van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus kom ik naar jullie. Ik verheug mij over jullie gebed. Ik roep jullie dagelijks, mijn kinderen, en zo nodig ik jullie dagelijks uit tot het gebed.

Lieve kinderen, hoe zwaar zou mijn Zoon moeten werken zijn, indien Hij Zijn boodschappers niet had? Wat zou het een grote nood zijn voor jullie als de hemelse boodschappers er niet zouden zijn? Mijn kinderen, ze sterken jullie en leiden jullie in het geloof. Denk toch aan de heilige engelen. Zij zenden jullie de zegen van mijn lieve Zoon naar de aarde, de zegen van de hemel. De duisternis kwelt de mensen zo erg omdat zij de engelen, de hemelse boodschappers, vergeten hebben. Vergeet ze niet! Roep ze dagelijks aan want de boodschappers van de hemel smeken zonder onderbreking voor jullie bij mij en mijn goddelijke Zoon.

Lieve kinderen, ik ben helemaal bij jullie. Wees gesterkt, want ik bemin mijn kinderen. De H.Geest kome over jullie en geneze jullie naar lichaam en ziel. Lieve kinderen, geef het niet op, bid, bid! Het is belangrijk dat jullie met een innige liefde smeken en bidden. Het is belangrijk, kinderen, dat jullie je verbinden met mijn rozenkrans." (Er volgde een persoonlijke mededeling)

"Voor mijn priester: Mijn lieve zoon, beoefen de voorzichtigheid want niet al uw woorden, die waar en juist zijn, worden door de mensen begrepen. Onderzoek zoals het mijn lieve Zoon het deed. Vertrouw u helemaal toe aan Hem. Hij leidt u, omdat u volledig handelt in Zijn naam. Lieve zoon, ik zie uw nood en denk eraan dat ik bij u ben en dat u niet alleen bent. Lieve kinderen, denk niet dat wanneer jullie tot mij komen, ik jullie nood en lijden niet zie. Jullie dragen mij dit in stilte voor, maar denk niet dat deze smeekbeden verloren zijn. Ik hoor jullie smeekbeden en leg ze telkens voor aan mijn lieve Zoon. Vandaag ga ik naar ieder van jullie en raak jullie zielen aan. Wees gezegend, wees één met mij en mijn Zoon. Wanneer jullie bidden zal mijn Zoon jullie ter hulp snellen omdat ik voor jullie bidden zal. Jullie noden, die doornen zijn, verander ik in bloesems. Wees zeker, ik hoor jullie en ben bij jullie. Verbind jullie met elkaar mijn kinderen, wees mijn rozenkrans. Mijn rozenkrans zal de Kerk, mijn Kerk en die van mijn Zoon Jezus Christus, behouden en vernieuwen. Niets zal zo zijn zoals jullie het vandaag kennen.

De Kerk zal een grote verandering beleven. Daarom ben ik bij jullie. Eer de grote gebeurtenissen plaats vinden, die ik in Fatima voorspelde, zullen er veel kleine, sluipende en geniepige gebeurtenissen plaats vinden, die mijn Zoon voor jullie redding moet toelaten. Er bestaat spijtig genoeg geen andere weg omdat de mensen zich van God steeds verder verwijderen en slechts weinigen mijn gezang waarnemen. Het materialisme is het afgodsbeeld uit de openbaring. Het benevelt de zielen van de mensen. Daarom, mijn kinderen, let op hetgeen jullie zien en horen en hoe jullie tenslotte denken en handelen want de duisternis is hard aan het werk. Maar ik ben naar jullie gekomen, ik snel jullie ter hulp.

Lieve kinderen, ik bemin jullie, wees zonder vrees, wees in God! Want waar ook de Vader is, de Zoon en de Moeder, daar vlucht hetgeen ons niet toebehoort!".

Na deze woorden, maar nog tijdens de verschijning van de Moeder Gods, bewoog het beeld van Jezus boven het altaar van de kerk. Ze tilde haar arm hoger op, opende de mond en sprak. Jammer genoeg kon ik niets verstaan. Toen pastoor Kleeman later tijdens de H.Mis preekte, zag ik boven hem enige Hebreeuwse letters in gouden kleur.

 

6 november 2000

Op maandag 6 november 2000 vond de vierde ontmoeting plaats van de gebedsgroep 'blauwe oase' in de parochiekerk van Sievernich. Eerst voelde ik een grote hitte.

Na enige tijd verscheen de H.Maagd Maria met een blauwe mantel en een wit gewaad. In haar handen hield ze een gouden rozenkrans. Ze stond (gezien van bij mij) links van het altaar. Haar ogen straalden.

Ze sprak: "Ik groet en zegen jullie mijn kinderen, jullie, de parels van mijn gebedsoase. Ik ben Maria, de Smetteloze, Maria, de Moeder Gods. Ik kom naar jullie, ik kom naar ieder van jullie! Ik verheug mij over jullie gebed en zie jullie lijden want zie, vandaag kom ik naar jullie om jullie lijden te verzachten. Geef jullie lijden af aan mijn goddelijke Zoon Jezus Christus en aan mij, Zijn Moeder. Ieder van jullie is gezegend door mijn geliefde Zoon. Zoals het de wil is van mijn Zoon, verander ik jullie in Zijn liefde. Ik verander de doornen, die jullie last zijn, in bloesems. Ik verander jullie helemaal en leid jullie naar mijn Zoon, die woont in de Vader. Vandaag kom ik naar jullie om jullie sterk te maken naar lichaam en ziel. Wees niet bedroefd als jullie mij niet zien, ik ben toch bij jullie.

Heb de zekerheid dat dit gebeurt volgens de wil van mijn goddelijke Zoon. Ik zal mijn blauwe oase sterken, want ik ben in haar."

Terwijl de H.Maagd Maria de volgende woorden spreekt, zweeft ze hoog in de lucht en een licht bestaande uit verschillende kleuren, dat van haar uitgaat, een bonte waaier van stralen, gaat over alle biddende mensen.

"Mijn licht zend ik neer naar jullie, mijn stralen omvatten jullie, mijn gebedsparels. Bid en blijf mijn Zoon trouw toegewijd. Het gebed is in de wereld niet graag gezien en het wordt niet gewaardeerd. Is alleen het gebed niet heilzaam voor jullie, lieve zielen?

De genade van het gebed is alleen maar te vinden in het gebed zelf en niet in gelijk welke uitvoeringen. Wanneer jullie bidden, zo spreek met de Vader, de Zoon en de Moeder. Wees jullie daarvan bewust. Beleef dit innig gesprek dagelijks opnieuw. Ik leg mijn gezang in jullie zielen, ieder van jullie ontvangt mijn genade. Ik vraag jullie bijzonder voor jullie familieleden te bidden opdat ik in hun hart kan binnentreden. Wanneer ook verborgen, ik vind toch een weg naar hen door jullie. Jullie, mijn kinderen, zullen mijn Kerk slechts zien wegkwijnen en verminderen, maar de jongere generatie, die behoefte heeft aan het gebed, zal de Kerk vernieuwen. Zie, de duisternis plant een wereldreligie die ver staat van de goddelijke waarheid. Alles moet verenigd, wereldlijk verenigd worden onder het vooruitzicht eenheid en vrede op aarde te vinden indien er geen onderscheid meer zal zijn tussen de verschillende religies. Maar dit is echter een schijnreligie, die de mensen gewillig, meegaand moet maken. Wanneer dit tijdstip op aarde is bereikt, dan zullen er reusachtige, hevige veranderingen komen. Vooral Europa zal daardoor getroffen zijn en dat is ook de reden van mijn komst. Zie, hoe dikwijls ben ik al in Europa verschenen? Maar al deze gebeurtenissen moeten jullie niet angstig maken, want deze moeten gebeuren opdat mijn goddelijke Zoon Jezus Christus  naar jullie kan komen en jullie Hem erkennen en ontvangen zoals het waardig is voor een koning. Mijn kinderen, ik ga mijn Zoon voorop. Wees gezegend!"

 

4 december 2000

Op maandag 4 december 2000 vond de vijfde samenkomst plaats van de gebedsgroep 'blauwe gebedsoase' in de parochiekerk van Sievernich. Tijdens het bidden van de rozenkrans van de heilige engelen, zag ik voor het altaar een in het rood geklede engel staan. Na enige tijd knielde de engel rechts (gezien van bij mij), voor het altaar. Hij had schouderlang donkerbruin, een beetje gegolfd haar. Een in het wit geklede blonde engel met schouderlang haar kwam er bij en knielde op de trappen links (gezien van bij mij) voor het altaar.

Gezien links van bij mij bij het altaar, verscheen de Moeder Gods gekleed in een oceaanblauwe mantel bezaaid met gouden sterren, lang donker haar, wit gewaad, staande op een gouden halve maan. In haar handen hield ze een gouden rozenkrans, met gouden rozen.

De Moeder Gods weende en sprak: "Lieve kinderen, ik groet en zegen jullie in de naam van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus. Ik ben Maria, de Smetteloze. Ik ben Maria, de Moeder Gods. Lieve kinderen, troost mij door jullie gebed. Kijk naar mijn lieve Zoon, Zijn Kerk is in gevaar. De schapen volgen niet meer hun herder, die ze beschermt en bemint, ze volgen de wolf in schapenvacht.  Mijn priesters, wat kunnen jullie doen?

Volg niet de wolf, blijf mijn herder trouw. God schenkt jullie het leven en Hij alléén, luister goed, Hij alléén mag dit leven op aarde weer beëindigen. God alléén heeft het recht leven te geven en het aardse leven weer weg te nemen. De mens meet zich in zijn zelfzucht en wordt misleid. Blijf mijn goddelijke Zoon en Zijn herder trouw! Er bestaat voor jullie, lieve kinderen, geen andere beslissing, geen andere weg wanneer jullie mijn lieve Zoon Jezus Christus willen volgen. Willen jullie mijn Zoon uit heel jullie hart volgen? Indien ja, zo zijn jullie voor de bescherming van het leven, vooral voor de bescherming van het ongeboren leven. De duivel verleidt en verduistert de zielen van de mensen. Ze vinden geen weg meer naar mijn goddelijke Zoon.

Lieve kinderen, ik heel jullie naar lichaam en ziel. Ik maak jullie zielen helder, ik ontsteek in jullie de liefdevlam van mijn Onbevlekt Hart. Deze vlam is de liefde van mijn Zoon voor jullie. Hoe meer de Kerk in gevaar is, des te meer verschijn ik op de aarde. Zie, ik ben overal bij jullie, dat is de wil van mijn Zoon. Zie, ik ben bij jullie, ik bemin jullie.

Mijn gezang dringt door in jullie harten en mijn Zoon laat de stralen van Zijn barmhartigheid over jullie uitgieten. Hoe zwaar de last die jullie soms dragen jullie lijkt, denk eraan, mijn kinderen, jullie dragen dit allemaal mee met mijn Zoon.

O, lieve kinderen, verminder Zijn last, draag met Hem Zijn zwaar kruis. Draag het met Hem ook in deze aardse tijd van verwachting en vreugde. Bid in deze aardse tijd voor de Kerk. Bid voor de families. Ik wil de Kerk leiden, de aan mij getrouwen. Ze moeten niet vrezen, ik plaats ze onder mijn beschermende mantel.

Ik wil de families behouden en sterken door gebed en liefde. De families zijn voor mij belangrijk, zo wil ik de liefde van mijn Zoon in deze families brengen. Bid voor de families!".

De Moeder Gods zweefde op een wolk ongeveer een meter in de lucht. Onder de wolk was er zoiets als een gouden regen en op de grond vallende, veranderde het in bloesems. Ze sprak met opgeheven hand:

"Ik zalf jullie voor het komende jaar.

Mijn goddelijke Zoon moge jullie leiden!

Moge Hij bij jullie blijven en jullie behoeden!

Moge Hij jullie sterken naar ziel en lichaam!

Moge Hij jullie harten openen en wonen in jullie!"

"Lieve kinderen, ik ben bij jullie. Hou vast aan hetgeen door God gewild en goed is."

De Moeder Gods zegende ons met haar rozenkrans. De verschijning ging achteruit, werd kleiner en verdween. Een gouden geschrift bleef achter in de altaarruimte: 'Maria, Moeder Gods'. Tijdens de rozenkrans voor de H.Mis knielde de H.Charbel voor het altaar en bad mee met ons. Tijdens de H.Mis kwamen de H.Barbara, gekleed in een beige gewaad met gouden spiraalboord en Robert Bellarmin, gekleed in monnikenpij met kap, er biddend bij. Tijdens de H.Communie verscheen boven het altaar een voor mij onbekend teken.


  www.maria-die-makellose.de          back top