Boodschappen:  2000    2001    2002     2003     2004     2005

Download Boodschappen

Boodschappen 2003

3 februari 2003

Tegen 17.40 uur verscheen de Moeder Gods ongeveer gedurende 10 minuten. Tijdens de verschijning hield ik een tijdje lang beide handen gevormd tot een schaal. Ik zag de Moeder Gods in een wit gewaad, zoals op haar beeld, helemaal in het wit gekleed als de Smetteloze.  Ze hield in haar tot gebed gevouwen handen een rozenkrans uit blauwe rozen. De H.Maagd stond op de aardbol. Ze zei mij dat de gebeden van de aanwezigen haar tranen droogden. Verder sprak ze tot mij dat ik mijn handen moest vormen tot een schaal en mijn gebedsintenties en die van de aanwezigen in deze schaal moest leggen. Ik deed dit  en de Moeder Gods aanvaardde alle intenties en drukte ze aan haar Onbevlekt Hart. Hierop legde de Smetteloze mij een witte roos in mijn handen, die nog gevormd waren tot een schaal. Ze sprak met zachte, maar met vermanende stem:

"Ik kan het deze keer niet verhinderen dat de kelk van mijn Zoon neigt over de mensheid  Jullie echter zal ik onder mijn beschermende mantel bergen. Bid, bid, bid!"

Tenslotte zag ik in de kerk de overleden pater Pio en later ook de overleden paus Pius XII.

 

17 februari 2003

Op maandag 17 februari 2003, zag ik in de kerk van Sievernich naast de overleden paus Pius XII, een ongeveer 12 jarige jongen in kostuum. Later zag ik deze jongen opnieuw. Hij hield in de linker hand een boek. Met drie vingers opgestoken van de rechterhand toonde hij het getal drie. Omdat ik de jongen niet kende, beschreef ik hem aan de biddende mensen. Volgens een prentje dat ik van een biddende persoon kreeg, herkende ik de jonge heilige Dominiek Savio, de lievelingsleerling van Don Bosco, die de grote heilige van de jeugd was. Hij werd door paus Pius XII in 1954 heilig verklaard. Op 10 maart heb ik hem voor de derde keer gezien.

 

10 maart 2003

De Moeder Gods zag ik als de Smetteloze, helemaal gekleed in het wit. Ze droeg een witte rozenkrans in haar tot gebed gevouwen handen. Ze zweefde in de koorruimte en stond op de aardbol. Ze weende en sprak:

"Ik ween om mijn zonen, ik ween om mijn dochters. Bid, bid, bid! Wanneer de mensheid zich niet bekeert, zal er een oorlog komen die vreselijke gebeurtenissen met zich meebrengt."

De Moeder Gods zegende ons allen, opende haar mantel en wij waren allen onder haar beschermende mantel geborgen. Onder de verschijning van de H.Maagd, meer naar beneden, in de nabijheid van de kinderen, zag ik de kleine Dominiek Savio. Hij zei:

"Ik roep de jeugd naar deze kerk. Versper hen niet de weg naar de Vader."

 

7 april 2003

De Moeder Gods kwam naar voren uit het heldere ovale licht en was helemaal in het wit gekleed als de Smetteloze. Ze wenste de aanbidding van Jezus, haar Zoon, in het Allerheiligste Sacrament des Altaars. Ze sprak: "Vandaag ben ik naar jullie gekomen om de genaden uit te delen van mijn Zoon Jezus. Nog is de macht gegeven aan het beest. Bid, bid, bid!" Ze zegende alle aanwezigen en nam ons onder haar beschermende mantel. Aansluitend zag ik de gestorven paus Pius XII en de H.Dominiek Savio, die bij de kinderen stond. Hij ging naar ieder kind en zegende het. Tijdens de aanbidding van Jezus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars op maandag 19 mei 2003, zag ik hoe plotseling de H.Hostie veranderde. Er verschenen meerdere bloedvlekken. Dit duurde een paar minuten. Nu zag ik in de H.Hostie het Aanschijn van Jezus, ongeveer zoals ik het ken van de heilige Lijkwade uit Turijn. Er ging ongeveer een minuut voorbij.  Ik hoorde met mijn oren hoe Jezus nu met mij begon te spreken. Zijn stem klonk mannelijk, zacht, aanvoelend , zeer duidelijk, stil en gewoon wonderbaar. Ik hoop nu om alles getrouw te kunnen weergeven omdat ik alles eerst na de aanbidding kon opschrijven. Maar zijn woorden zijn precies in mijn ziel gebrand en tegenwoordig.

Hij sprak: "Ik groet en zegen u, Mijn kleine bloem. Herkent u Mij?"

Ik antwoordde: "Ja, Heer, U bent Jezus Christus, Gods Zoon, maar U hebt nog nooit tegen mij gesproken uit de H.Hostie. Ik kan mij er echter niet aan herinneren."

Jezus sprak: "Ik wil het zo. Het is noodzakelijk. Ik wil bij u zijn. Blijf trouw aan uw opdracht. Ik zond Mijn allerheiligste Moeder naar jullie in deze kerk. Ik zond ze met Mijn woorden naar jullie, opdat jullie alles opvolgen zoals Ik het wil. Luister naar haar woorden, haar woorden zijn ook Mijn woorden. Ik heb u uitgekozen als eenvoudige, normale persoon, opdat de mensen erkennen hoe Ik werk en zien wat aan u natuurlijk is en wat Ik u schenk. Wat Ik u schenk zijn genaden, ze zijn niet natuurlijk. Uw eenvoudige persoon is hiertoe niet in staat. Door u mogen de mensen ervaren dat Ik naar ieder van u kom, wanneer Ik uitgenodigd word. Alle mensen schenk Ik heil en zegen. Mijn Moeder komt naar jullie en is voor u zichtbaar omdat Ik het zo wil. Uw opdracht is het gebed en het spreken met de mensen, ze mogen zo volgens hun eigen wil de weg weer naar Mij terug vinden. Leid ze terug naar Mijn Lichaam, de Kerk. Schenk hen hetgeen u van Mij gekregen hebt: Mijn woorden, de woorden van Mijn allerheiligste Moeder Maria, de woorden van de hemel. Dit is uw weg, uw opdracht, blijf aan deze trouw. Wend al het andere van u af, want Ik wil niet dat u aardse taken krijgt die niet aan uw opdracht beantwoorden. Ik wil het niet. Geef ze af, Ik zie dat u hulp en helpers nodig hebt. Deze zijn daarvoor bestemd. Uw weg is een andere.

Mijn priesters, Mijn opvolgers, waar zijn jullie? Kijk Mij aan, kunnen jullie voor Mij standhouden?  Beminnen jullie Mij of volgen jullie de aardse genoegens na van het wereldlijke? Mijn kleine, vooraleer Ik de wereld betrad met Mijn voeten, beminden de FarizeeŽn reeds Mijn Vader niet meer. Ze waren genotzuchtig en corrupt. Ze beleefden het woord van Mijn Vader niet meer. Ze oordeelden over mensen en trokken daarmee het gerecht over zich. Mijn kleine, hoe is het vandaag? Kort voor Mijn wederkomst in heerlijkheid zie Ik naar Mijn opvolgers. Wie bemint Mij vandaag nog? Wie handelt naar Mijn woord? Tijdens Mijn aardse leven werd Ik geschonden en gemarteld. De FarizeeŽn waren voor Mij geen hulp. Ze droegen het hunne er toe bij. Hoe is het vandaag? Word Ik door Mijn priesters bemind en verkondigd of word Ik door hen verloochend omwille van hun zelf? Ben Ik niet de Liefde zelf en hoe handelen deze opvolgers van Mij? Antwoord zelf, Mijn opvolgers en onderzoek je zelf in stilte. Ik ken ieder van u en daarom schenk Ik aan Mijn kleinen en eenvoudigen Mijn genade, Mijn woord. Wegens jullie misdrijven wordt Mijn Kerk in Duitsland geschonden omdat jullie niet meer waarachtig zijn. Ik bemin jullie, Ik roep jullie, jullie Mijn opvolgers, keer om, keer terug naar Mij. Bemin Mij, jullie Heer, zo, zoals Ik jullie bemin! Reik Mij de hand, reik ze Mij vandaag.

Dit oord is voorbehouden voor Mij en Mijn Moeder. Ik wil dat de mensen hier op deze plaats een centrum oprichten dat de Kerk, Mijn Lichaam en zo Mij dient. Dien de Vader in de hemel, Mij, de Zoon en zijn Moeder trouw en eerlijk. Daar moet geschieden wat Ik aan jullie leerde, wat de Kerk tot jullie zegt. Uw helpers mogen zich in Mij geborgen voelen tegen aanvallen en verleidingen van de vijand. Vraag hen slechts om gebed.   Ieder van hen mag zijn eigen persoon om Mijnentwil in de schaduw stellen.  Dit is de taak van diegenen die je helpen. Indien ze trouw zijn aan Mij en Mijn Moeder, zullen ze rijke vruchten geven. Denk eraan bij alles: Wat Ik wil, geschiedt, Ik overwin!"

 

2 juni 2003

Op maandag 2 juni 2003 ging ik naar het kruis in het park van Sievernich, daar waar ik op 7 oktober 2002 drie sleutels van de Moeder Gods ontvangen heb. Ik wilde haar daar vereren door gebed eer ik naar de kerk ging. Enkele mensen waren daar eveneens aanwezig. Plotseling zag een helder wit stralend licht vanuit de verte naar mij toekomen. Het verblindde mijn ogen. Mijn ogen traanden en mijn neus begon plotseling wat te lopen.  Dan was het stralende licht vlak bij mij, voor de plaats van het kruis. Uit dit mooie licht met zachte neveldampen en wolken, trad de Moeder Gods tevoorschijn als de Smetteloze. Met haar voeten raakte zij het kruis op de grond aan. Ze zegende mij en alle aanwezigen apart. Toen sprak ze: "Ik groet en zegen jullie in de Naam van mijn Zoon Jezus."  Ik antwoordde ongeveer zo: "Ik groet U heilige Maagd Maria." Ze sprak:" Ik ben vandaag naar jullie gekomen om jullie de genaden van mijn Zoon Jezus te schenken. Bid, bid, bid opdat ik op deze plaats de harten kan vullen met de genaden van mijn Zoon Jezus."

Ik vroeg ze om genezing en hulp voor meerdere personen indien God het zo wenste. Mocht ze de mensen bijstaan. Ze ontving mijn gebeden graag en sprak over een man die weldra zou weerkeren naar het hemelse vaderland en een vrouw die hulp van de hemel kreeg. Ik zei haar dat ik voor enkele problemen stond. Ze zei tegen mij:

"Mijn kleine gebedsparel, maak u geen zorgen. Ik zal zorgen voor de mijnen. Ik heb u geroepen als eenvoudige persoon." (Er volgde een persoonlijke mededeling)

"Ik wens het zo en ook mijn Zoon Jezus.  Ik wens een centrum van geloof op deze plaats. Satan zal zijn woede tonen. Ik ben bij jullie."

Daarop antwoordde ik: "Neen, als eenvoudig mens kan ik dat niet. Ik heb helpers en hulp nodig. Heb ik het al niet moeilijk genoeg?"

De Moeder Gods zei tegen mij: "Ik zend u mijn hulp en helpers. Bid slechts! U zult op deze plaats voor uzelf geen genezing vinden. Op deze wereld is uw weg vol met doornen. Uw geluk zult u eerst vinden in de hemel bij mij. Bedenk echter, mijn kleintje, zonder lijden geen genaden! Blijf alleen aan uw opdracht trouw, maak u geen zorgen!"

Ik sprak ze aan over een teken en ik vroeg haar om dit snel te schenken. Ze glimlachte echter naar mij en zweeg en ik merkte voor de eerste keer op hoe mooi ze was en hoe klein ik daartegenover ben. Heb ik dit werkelijk nu eerst gemerkt of wordt zij altijd mooier? In ieder geval is haar verschijning, haar persoon mooier dan alle afbeeldingen.

Toen ging de Moeder Gods vooruit op de weg naar de kerk. Allen volgden haar. Ze zegende in de kerk alle aanwezigen  en degenen die buiten stonden.

 

14 juli 2003

Ik zag Maria, de Smetteloze, stappen uit het ovale stralende licht. Ze zweefde links van het altaar naar mij toe. Boven mij stond ze stil en ze droeg in haar handen een witte rozenkrans en het bruine schapulier van de berg Karmel. Ze zegende mij en sprak:

"Lief kind, ik groet en zegen u in de naam van mijn geliefde Zoon Jezus Christus.   Bid, bid, bid! Blijf trouw en volhardend. Ik effen u de weg naar mijn Zoon Jezus. Veel priesters geloven niet aan mijn komst en verloochenen mijn Zoon. Ze zijn tegen u, omdat ze ook tegen mijn Zoon zijn. Ze verwonden dagelijks mijn Hart. Blijf standvastig en laat u niet wegleiden van de weg die ik u getoond heb. Ik ben vandaag naar jullie gekomen om jullie de zegen van mijn Zoon Jezus te schenken. Deze kerk heb ik gekozen. Ik roep alle naties tot mij!"

 

1 september 2003

De Moeder Gods verscheen als de Smetteloze in Sievernich. (Er volgde een persoonlijke mededeling) Ze sprak tot mij: "Blijf gehoorzaam aan de Kerk. Ik schenk u de kracht van de hemel."

Ze zegende de mensen die in de kerk waren, die buiten stonden en de rozenkransen.

(Er volgde een persoonlijke mededeling)

 

6 oktober 2003

De Moeder Gods kwam als de Smetteloze met haar rozenkrans en het schapulier van de berg Karmel naar ons. Ze verscheen zoals altijd gezien links van mij, naast het altaar en zweefde op een wolk naar ons toe. Ze zegende ons allen en ik mocht haar schapulier kussen. (Er volgde een persoonlijke mededeling.)

Ze beloofde mij haar bescherming en haar hulp. Ik bad ze om een teken. 

 

20 oktober 2003

Tijdens het rozenkransgebed zag ik in de kerk van Sievernich de Moeder Gods in het licht en ik zag hoe ze naar mij zweefde als de Smetteloze. In de hand hield ze haar rozenkrans en het schapulier van de berg Karmel. Ze glimlachte, troostte mij en sprak:

"Bemin, offer, bid, maar handel ook!"

Haar schapulier hield ze tegen mijn rozenkrans, ging dan naar de andere mensen en raakte hun rozenkransen aan met haar schapulier. De H.Maagd werd begeleid door de heilige aartsengel MichaŽl, die enige tijd voor haar verschenen was in de kerk. Hij droeg een wit gewaad en een zwaard dat hij dicht bij zich vlak boven de grond hield.

 

27 oktober 2003

Op het einde van de rozenkrans verscheen de Moeder Gods mij in de kerk van Sievernich als de Smetteloze. Eerst zag ik het wondermooie ovale licht en dan de Moeder Gods. Ze zweefde in de lucht, links gezien van bij mij, naast het altaar. Ze weefde naar mij. Ze hield in haar handen de rozenkrans en het schapulier van de berg Karmel. Ze zei:  "Bid, bid, bid!"  Ze zegende alle aanwezigen.

(Er volgde een persoonlijke mededeling)

Toen beval ik haar nog twee zieken aan, alle aanwezigen en mijn familie. Ze bad nog even met mij en verdween dan.

 

3 november 2003

De Moeder Gods verscheen mij tijdens het gebed als de Smetteloze. Op haar arm droeg ze het Kindje Jezus dat ongeveer anderhalf jaar oud was. Beiden droegen een gouden kroon. Het Kindje Jezus droeg een wit gewaad. Het zegende ons.

(Er volgde een persoonlijke mededeling)

Ik was door zijn liefde zo verrukt, toen ik opeens zag dat alles wat gebeurt, geschiedt volgens zijn plan. Zijn plan wordt dus vervuld, ik was gerust gesteld. Nu veranderde  heel de verschijning in het midden van de kerk tot een zon. Toen zag ik de Smetteloze alleen met de rozenkrans en het schapulier van de berg Karmel. Ik mocht het kussen en toen legde ze het mij en alle aanwezigen op het hoofd.

 

22 november 2003

Op 22 november 2003 bad ik voor het beeld van de Smetteloze. Ik zei tot haar: "Lieve Moeder Gods, ik heb het een en ander meegemaakt, veel zware zaken aanvaard. Alstublieft, alstublieft, wanneer de tijd nog niet rijp is om in Sievernich een teken te geven, schenk mij toch alstublieft… een klein teken dat allen zien kunnen en dat ongevaarlijk is. Want indien U zou verschijnen, zouden velen dit niet kunnen verwerken." Ik had dit pas uitgesproken of het beeld veranderde. De stralen op de achtergrond van de Moeder Gods draaiden eenmaal rond. Ze trad iets naar voor en ik hoorde hoe ze het woord 'teken' zei. Ik bad verder. De volgende morgen, feest van Christus Koning, 23 november 2003, om ongeveer 15.00 uur, zag ik buiten op een bepaalde plaats op het gras het licht van de Moeder Gods. Toen het licht verdwenen was, ontdekte ik daar in het gras een goed zichtbare cirkel met diameter van 2.30 m.

Het gazon was niet beschadigd. Het gras in de cirkel en erom heen, was normaal groen, de cirkelrand daarentegen van ca 12 cm, was donkergroen. Deze cirkel is vastgelegd op verschillende foto's. Op deze plaats werd het gazon in maart 2004 tweemaal gemaaid, wat de cirkel niet vernietigde. Op dezelfde plaats verscheen de Moeder Gods op 25 maart 2004, feest van Maria Boodschap, na de H.Mis. Sedertdien is de cirkel weer verdwenen.

 

1 december 2003

Maria, de Smetteloze, verscheen met het Kindje Jezus op haar linker arm en hield in haar rechter hand het schapulier van de berg Karmel en een witte rozenkrans. Ze sprak:

"Alles geschiedt zo, zoals mijn goddelijke Zoon Jezus het wenst. Wees gerust. Ik beveel jullie mijn kleed aan, het schapulier van de berg Karmel. Het is de innigste toewijding aan mijn Onbevlekt Hart.

De Moeder Gods ging met het Kindje Jezus naar de mensen en zegende ze. Plotseling openden beide Harten zich en wonderbare stralen gingen uit naar alle mensen in de kerk.


  www.maria-die-makellose.de          back top